Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Stanovy

Stanovy
občianskeho združenia
Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný
Článok I.
Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia znie: Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný (ďalej len „združenie“).

2. Sídlo združenia je: 29. augusta 32, 974 01 Banská Bystrica

3. Združenie je otvorený, nepolitický a nezávislý právny subjekt, je občianskym združením
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
a týchto stanov.
Článok II.
Trvanie združenia
1. Združenie vzniká dňom zápisu do registra združení vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.

2. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 
Článok III.
Cieľ a predmet činnosti združenia

1. Cieľom činnosti združenia je realizovať aktivity so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica, na zachovanie historických a kultúrnych hodnôt mesta a ich propagácie, na rozvíjanie historického povedomia a zdravého lokálpatriotizmu jeho obyvateľov, na posilňovanie vzťahu obyvateľov k svojmu mestu.

2. V záujme napĺňať vyššie uvedený cieľ bude združenie:
a) získavať finančné prostriedky a tieto investovať do obnovy a opravy historických
pamiatok v Banskej Bystrici;
b) zabezpečovať investovanie finančných prostriedkov do nových kultúrnohistorických
artefaktov umiestnených na verejných priestranstvách v Banskej Bystrici;
c) podporovať zveľaďovanie a úpravu verejných priestranstiev a zelených plôch na území mesta;
d) podporovať aktivity smerujúce k obmedzeniu zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť,
alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej
ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie takýchto zásahov;
e) prevádzkovať internetovú stránku;
f) publikovať pôvodné ako aj prekladové materiály a texty, ktoré prispievajú k zvýšeniu
informovanosti odbornej a laickej verejnosti o histórii Banskej Bystrice a jej okolia
g) vykonávať reklamné a marketingové služby, najmä svojim partnerom prenajímať
reklamné plochy a to v záujme získania finančných prostriedkov na financovanie
svojich činností;
h) prenajímať vlastný majetok (hnuteľný a nehnuteľný).

3. Združenie je oprávnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a príslušnými ustanoveniami týchto stanov a po splnení zákonom predpísaných podmienok
rozširovať, resp. inak meniť predmet svojej činnosti.
 
Článok IV.
Vznik a zánik členstva

1. Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je združenie združujúce ľudí bez ohľadu na pohlavie, národnosť, pôvod, náboženské vyznanie, sociálne či iné postavenie.

2. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nijakým spôsobom nútený,
pričom na členstvo v združení nie je možné získať právny nárok po splnení podmienok.

3. Členom združenia sa môže stať každá fyzická, ktorá súhlasí so stanovami združenia
a ktorá splnila ostatné podmienky pre prijatie za člena združenia určené týmito stanovami.

4. Za členov združenia sa uchádzači prijímajú na základe osobnej písomnej prihlášky.
Písomná prihláška za člena združenia musí v prípade fyzickej osoby obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak nie je pridelené, dátum narodenia). V písomnej prihláške musí tiež osoba, ktorá prihlášku podáva, prehlásiť, že v prípade prijatia za člena združenia bude dodržiavať stanovy združenia a včas a v určenej výške zaplatí členský príspevok, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie.

5. Súčasťou písomnej prihlášky za člena združenia musí tiež byť písomné odporúčanie
iného člena združenia o tom, že odporúča prijať uchádzača za člena združenia, pričom
toto písomné odporúčanie je povinnou náležitosťou takejto prihlášky.

6. O prijatí za člena združenia rozhoduje Správa rada najneskôr do 90 dní odo dňa prijatia osobnej písomnej prihlášky. Správa rada môže v 90 dňovej lehote podľa potreby vykonať
ďalšie úkony potrebné pre rozhodnutie o prijatí. Dokladom členstva v združení je
„Rozhodnutie o prijatí za člena združenia“

7. Správna rada doručí písomné vyhotovenie „Rozhodnutia o prijatí za člena združenia“
uchádzačovi o členstvo.

8. Členstvo v združení vzniká uchádzačovi, ktorému bolo doručené „Rozhodnutie o prijatí
za člena združenia“, okamihom zaplatenia členského príspevku nového člena a doručením združeniu podpísaného vyhlásenia uchádzača o tom, že sa oboznámil s obsahom stanov združenia, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa dodržiavať stanovy združenia.

9. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením zo združenia
. člen združenia má právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov, a to i bez udania dôvodov zo združenia vystúpiť
. členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
b) smrťou fyzickej osoby
c) vylúčením zo združenia
. o vylúčení člena združenia zo združenia rozhoduje Správna rada;
. členstvo zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení v prípade porušovania stanov združenia, poškodzovania záujmov združenia alebo neplatenia členského príspevku;
. proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena združenia sa možno odvolať k
valnému zhromaždeniu združenia. Odvolanie musí byť písomné a doručené
združeniu osobne alebo doporučene podané na pošte najneskôr do piatich pracovných dní po oboznámení sa s rozhodnutím o vylúčení člena združenia; v takomto prípade zaniká členstvo v združení dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena združenia zo združenia
d) zánikom združenia
e) v prípade riadneho nezaplatenia členského príspevku.

10. Zánikom členstva v združení nie sú dotknuté záväzky bývalého člena združenia voči
združeniu vzniknuté za trvania členstva.
 
Článok V.
Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia, na tomto hlasovať, podávať návrhy a pripomienky,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) zúčastňovať sa podujatí organizovaných alebo zabezpečovaných združením v súlade
s rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia a cieľmi združenia,
d) požadovať od Správnej rady informácie a vysvetlenia ku všetkým otázkam týkajúcim
sa jej pôsobnosti
e) nosiť insígnie združenia

2. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) dodržiavať rozhodnutia Valného zhromaždenia a plniť povinnosti ním mu uložené
v súlade s týmito stanovami a cieľmi združenia
c) uhrádzať členský príspevok a ostatné príspevky , ktorých výšku a splatnosť určuje
pre príslušný rok Valné zhromaždenie
d) zdržať sa každého konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia alebo bolo
v rozpore s jeho cieľmi
e) chrániť dobré meno a záujmy združenia
f) zachovať mlčanlivosť o údajoch získaných o združení v súvislosti so svojím
členstvom a tieto údaje nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami združenia.
Článok VI.
Čestné tituly členov
1. Čestnými titulmi združenia sú:
a) Zakladateľ
b) Donor

2. Čestným titul „zakladateľ“ je oprávnený používať člen združenia, ktorý stál pri vzniku
združenia a je zapísaný v zozname zakladajúcich členov združenia.

3. Čestným titul „Donor“ je oprávnený používať člen združenia, ktorý je aspoň jeden kalendárny rok členom združenia a v príslušnom kalendárnom roku zaplatil sumu zodpovedajúcu čestnému titulu „donor“, ktorej minimálnu výšku určuje Valné zhromaždenie. V osobitných prípadoch je možné upustiť v prípade „Donora“ od podmienky riadneho členstva v združení. V danom prípade „Donorovi“ prislúchajú všetky práva riadneho člena združenia.
Článok VII.
Iné formy účasti na združení
1. Inou formou účasti na združení sa rozumie spolupráca združenia s tretími osobami, ktoré
nie sú členmi združenia (ďalej ako „spolupracovník“) a nemajú nárok na majetkové
vyrovnanie v prípade zániku združenia.

2. Združenie rozoznáva tieto formy spolupracovníkov:
a) Podporovateľ
b) Sympatizant

3. Podporovateľ je osoba, ktorej členstvo v združení zaniklo podľa čl. IV bodu 9, písm. e)
týchto stanov a ktorému titul podporovateľa udelila Správna rada. Podporovateľ má právo naďalej nosiť insígnie združenia.

4. Sympatizant je fyzická osoba, ktorá nie je členom združenia, ale je zapísaná do zoznamu
sympatizantov združenia na základe osobnej žiadosti a ktorému titul sympatizanta
udelila Správna rada.

5. Spolupracovník má právo zúčastňovať sa:
a) na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia ako hosť bez práva hlasovať a podávať
návrhy a pripomienky,
b) zúčastňovať sa podujatí organizovaných alebo zabezpečovaných združením v súlade
s rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia a cieľmi združenia.

6. Spolupracovník má povinnosť:
a) zdržať sa každého konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia alebo bolo
v rozpore s jeho cieľmi
b) chrániť dobré meno a záujmy združenia
c) zachovať mlčanlivosť o údajoch získaných o združení v súvislosti so svojím členstvom a
tieto údaje nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami združenia.

7. Titul spolupracovníka zaniká:
a) vzdaním sa titulu spolupracovníka
. spolupracovník má právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov, a to i bez udania dôvodov sa vzdať titulu spolupracovníka,
. titul spolupracovníka zaniká dňom doručenia písomného oznámenie spolupracovníka o vzdaní sa titulu,
b) smrťou fyzickej osoby,
c) odobratím titulu spolupracovníka
. o odobratí titulu spolupracovníka rozhoduje Správna rada,
. titul spolupracovníka zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o odobratí titulu a to bez uvedenia dôvodu ,
. proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena združenia sa nemožno odvolať,
d) zánikom združenia.
Článok VIII.
Čestný člen

1. Čestné členstvo je čestný titul združenia, ktorý združenie prepožičiava výlučne fyzickej
osobe na návrh Správnej rady alebo predsedu združenia, obvykle za záslužnú činnosť
v prospech mesta Banská Bystrica.

2. Čestný člen má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia ako hosť bez práva na tomto hlasovať a podávať návrhy a pripomienky,
b) zúčastňovať sa podujatí organizovaných alebo zabezpečovaných združením v súlade
s rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia a cieľmi združenia,
c) nosiť insígnie združenia

3. Čestný člen združenia je povinný:
a) zdržať sa každého konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia alebo bolo
v rozpore s jeho cieľmi
b) chrániť dobré meno a záujmy združenia
c) zachovať mlčanlivosť o údajoch získaných o združení v súvislosti so svojím
členstvom a tieto údaje nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v
rozpore so záujmami združenia.
d) na požiadanie Správnej rady vrátiť čestný titul.

4. Správna rada nositeľa čestného titulu písomne vyzve na vrátenie čestného titulu
združeniu. Okamihom doručenia písomnej výzvy zanikajú práva a povinnosti spojené
s čestným titulom, s výnimkou záväzkov bývalého čestného člena združenia voči
združeniu vzniknuté za trvania čestného členstva.

Článok IX.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Správna rada
Predseda
Podpredseda

Článok X.
Valné zhromaždenie


1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie stanov združenia a rozhodovanie o ich zmene,
b) schvaľovanie rozpočtu združenia a ročnej účtovnej závierky združenia,
c) voľba a odvolanie členov Správnej rady a voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu,
d) rozhodovanie o výške a splatnosti členského príspevku a ostatných príspevkoch;
e) rozhodovanie o odmenách pre členov orgánov združenia a členov združenia;
f) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena združenia
zo združenia,
g) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným
združením,
h) rozhodovanie o koncepcii činnosti združenia a jej zmenách ako aj o základných
otázkach a smeroch činnosti združenia,
i) rozhodovanie o kreovaní prípadných ďalších orgánov združenia a voľbe a odvolaní
členov týchto orgánov,
j) rozhodovanie o ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí na rozhodovanie.

2. Členom Valného zhromaždenia sú vždy všetci členovia združenia.

3. Zasadnutie Valného zhromaždenia sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho Správna
rada buď písomnou pozvánkou odoslanou najmenej 20 dní pred dňom jeho konania a zaslanou na adresu člena združenia naposledy udanú alebo písomnou pozvánkou vyvesenou najmenej 15 dní pre dňom jeho konania v sídle združenia.

4. Oznámenie o zvolaní Valného zhromaždenia obsahuje:
a) názov a sídlo združenia
b) miesto, dátum a hodinu konania zasadnutia Valného zhromaždenia
c) program zasadnutia Valného zhromaždenia

5. Člen združenia sa zúčastňuje rokovania Valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnencom nesmie byť člen Správnej rady združenia.

6. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní členovia združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov združenia. Každý člen združenia má jeden hlas. Členovia združenia prítomní na konaní Valného zhromaždenia sú povinní sa zapísať do listiny prítomných. Správnosť listiny prítomných a uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia potvrdzujú svojimi podpismi osoby, ktoré podpisujú zápisnicu z Valného zhromaždenia.

7. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy
nevyžadujú inú väčšinu.

8. Hlasovanie Valného zhromaždenia združenia sa koná verejne, aklamáciou, ak na návrh
ktoréhokoľvek člena združenia, resp. jeho zástupcu, nerozhodne Valné zhromaždenie
združenia, že sa hlasuje tajne, lístkami.

9. Zasadnutie Valného zhromaždenia je neverejné a riadi ho predseda združenia.

10. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia, pokiaľ tieto stanovy neustanovujú
inak. O zasadnutí Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje úplné
znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Valného zhromaždenia, návrhy
Správnej rady, členov združenia a výsledky hlasovania. Zápisnicu o priebehu konania
Valného zhromaždenia združenia zhotovuje zapisovateľ zvolený v úvode jednania na
návrh Správnej rady a podpisujú ho všetci členovia Správnej rady prítomní na zasadnutí
Valného zhromaždenia.

11. Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia sú členom združenia k dispozícii
k nahliadnutiu v sídle združenia.
Článok XI.
Správna rada

1. Správna rada je najvyšším výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia.

2. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia.

3. Správna rada má 5 členov, z ktorých jeden je predseda združenia, podpredseda združenia a traja volení členovia združenia. Volených členov Správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je 1 rok (s výnimkou predsedu a podpredsedu združenia). Nových členov Správnej rady musí zvoliť Valné zhromaždenie do 30 dní od uplynutia ich funkčného obdobia. Ak Valné zhromaždenie nezvolí nových členov Správnej rady do 30 dní od uplynutia ich funkčného obdobia, funkčné obdobie doterajších členov Správnej rady sa automaticky predlžuje o ďalší rok.

4. Pri založení združenia sa Správna rada skladala z troch členov prípravného výboru
združenia.

5. Správna rada operatívne riadi činnosť združenia a zabezpečuje realizáciu jeho cieľov v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia.

6. Člen Správnej rady môže na svoje členstvo v nej rezignovať. Rezignovanie na členstvo
v Správnej rade je účinné dňom oznámenia tejto skutočnosti Správnej rade.

7. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Návrh je prijatý, ak bol odsúhlasený
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak tieto stanovy neustanovujú inú
väčšinu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady, ak predseda
Správnej rady nebol prítomný na zasadnutí Správnej rady, rozhodnutie sa mu za týmto
účelom predloží na vyjadrenie.

8. Správna rada rozhoduje formou uznesenia, pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak.
O zasadnutí Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje aj úplné znenie
všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady.

9. Zasadnutia Správnej rady zvoláva predseda združenia písomnou pozvánkou odoslanou najmenej 20 dní pred dňom jeho konania alebo písomnou pozvánkou vyvesenou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania v sídle združenia. To neplatí, ak sa zasadnutie Správnej rady koná v termíne podľa vopred schváleného harmonogramu zasadnutí. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady sú členom združenia k dispozícii k nahliadnutiu v mieste sídla združenia.

10. Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a) rozhodovanie o prijatí alebo vylúčení člena združenia v prvom stupni
b) rozhodovanie o použití finančných prostriedkov združenia
c) zabezpečovanie administratívneho vedenia združenia
d) výkon prípadných zamestnávateľských práv
e) zabezpečovanie výkonu uznesení Valného zhromaždenia
f) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov združenia,
g) vedenie zoznamu členov združenia a členov Správnej rady,
h) zostavenie rozpočtu združenia a príprava ročnej účtovnej závierky,
i) rozhodovanie o udelení alebo odobratí titulu spolupracovníka.

11. Povinnosťou všetkých členov Správnej rady je pravdivo informovať Valné zhromaždenie
o záležitostiach združenia a vzájomne sa riadne a včas informovať vo všetkých otázkach týkajúcich sa združenia.
Článok XII.
Predseda

1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná v jeho mene. Predsedu volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie je 5 rokov.

2. Predseda je splnomocnený na všetky právne úkony voči tretím osobám, ku ktorým dochádza pri prevádzke združenia, a ktorých menovitá hodnota nepresiahne výšku 15. tis. Eur, aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Zastupuje združenie pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Funkciu predsedu môže vykonávať len fyzická osoba.

3. V rámci výkonu svojej funkcie nie je predseda oprávnený scudzovať nehnuteľnosti
a zaťažovať ich.

4. Predseda podpisuje tým spôsobom, že k názvu združenia, za ktoré koná, pripojí dodatok
označujúci funkciu predsedu a svoj podpis.

5. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:
a) výber ročného členského príspevku vo výške a v splatnosti stanovenej Valným zhromaždením
b) viesť zoznam členov
c) viesť zoznam záväzkov a pohľadávok
d) nakladanie s finančnými prostriedkami na základe záväzného rozhodnutia Správnej
rady združenia
e) zabezpečovanie administratívneho vedenia združenia
f) bežný výkon zamestnávateľských práv
g) zabezpečovanie výkonu uznesení Správnej rady
h) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov združenia,
i) príprava rozpočtu združenia a príprava ročnej účtovnej závierky,
j) navrhuje Správnej rade základné strategické rámce a postupy pri napĺňaní uznesení
Valného zhromaždenia
k) vedie zoznam projektov
l) zodpovedá za realizáciu projektov na základe inštrukcii Správnej rady
m) procesne pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a Správnej rady
n) vyjadruje k prepožičaniu titulu čestného člena.
Článok XIII.
Podpredseda

1. Zastupuje predsedu združenia počas jeho neprítomnosti, najmä pri výkone jeho funkcie, v aktivitách a prezentácii združenia navonok, dohliada na činnosť Správnej rady a na priebeh a realizáciu aktivít združenia. Funkčné obdobie je 5 rokov.

Článok XIV.
Oprávnenie konať v mene združenia

1. V mene združenia koná predseda združenia, v jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia podpredseda združenia.

2. Až do vzniku združenia vykonáva jednotlivé úkony smerujúce ku vzniku združenia prípravný výbor. Za prípravný výbor je oprávnený konať splnomocnenec.
Článok XV.
Hospodárenie združenia

1. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vlastným konaním nadobúdať
vo svojom mene práva a povinnosti.

2. Združenie hospodári na svoj účet a zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
Člen združenia neručí za záväzky združenia.

3. Základnými finančnými zdrojmi združenia sú:
a) členské príspevky
b) príjmy z vlastnej činnosti
c) dotácie, dary, sponzorské a iné príspevky od fyzických a právnických osôb
d) príjmy z podnikateľskej činnosti v doplnkovom rozsahu

4. Peňažné prostriedky združenia možno použiť len v súlade s predmetom činnosti združenia
a na jeho správu.

5. Právo disponovať finančnými prostriedkami združenia má predseda a podpredseda združenia v zmysle článku XII., ods. 5, písm. d) týchto stanov.

6. Účtovným rokom je kalendárny rok. Správna rada zabezpečuje zostavenie ročného rozpočtu príjmov a výdavkov združenia.

7. Po uplynutí účtovného roka Správna rada zabezpečí vyhotovenie účtovnej závierky
a zaujme k nej stanovisko. Ročnú účtovnú závierku schvaľuje Valné zhromaždenie.

8. Združenie vedie zoznam darcov. Dar a meno darcu zverejňuje za podmienok
ustanovených v darovacej zmluve.
Článok XVI.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie.

3. V prípade, že združenie rozhodnutím Valného zhromaždenia zaniká rozpustením,
Správna rada v lehote 30 dní od rozhodnutia Valného zhromaždenia o rozpustení
združenia ustanoví likvidátora, ak tak neurobilo Valné zhromaždenie.
Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery združenia a jeho činnosť sa spravujú okrem týchto stanov ustanoveniami
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Zmenu týchto stanov je združenie povinné oznámiť písomne Ministerstvu vnútra SR do15 dní od jej schválenia valným zhromaždením združenia.

3. Až do vytvorenia orgánov združenia podľa týchto stanov koná menom združenia
prípravný výbor združenia.

V Banskej Bystrici, dňa 24. mája 2012
 

Zanechať Odpoveď