Apríl

 

- 6. apríla 1496 udelil v Bratislave uhorský kráľ Vladislav II. Jánovi Thurzovi z Betlanoviec privilégium na stavbu hút v oblasti Banskej Bystrice na oddeľovanie striebra od medi a zároveň mu povoľuje slobodný obchod s meďou a takto získaným striebrom.

- 10. apríla 1500 vypukol v Banskej Bystrici požiar, pri ktorom zhorel aj mestský archív, uložený vo veži Nemeckého kostola. Spolu s požiarmi z rokov 1605 a 1761 patril medzi najničivejšie v našom meste.

- 11. apríl 1241 – v bitke pri rieke Slaná porazilo mongolské vojsko pod vedením Butachána armádu Bela IV.

- 11. apríl 1777 – banskobystrický kat Anton Frey popravil v Ľubietovej 23 ročného kováčskeho tovariša Ondreja Kordíka. Bola to posledná poprava v Ľubietovej.

- 13. apríla 1526 – Palatín Štefan Verboci  v Banskej Bystrici z poverenia panovníka Ľudovíta II. vyniesol  rozsudok proti účastníkom baníckeho povstania.

- 16. apríla 1605 bočkajovské vojská pod vedením Františka Rédeiho vyplienili a podpálili Banskú Bystricu, pričom banskobystrickáho richtára Juraja Zahlweina zajali a odvliekli.  Pri požiari prišlo o život 200 mešťanov, zničená bola budova Konigsbergerových kúpeľov, mestská dievčenská škola, chudobinec sv. Alžbety spolu s hospodárskymi budovami a mlynom.

- 23. apríl 1470 – kráľ Matej Korvín udeľuje banskému ťažiarovi, obchodníkovi so striebrom a meďou, majiteľovi časti baní v Banskej Bystrici Jánovi Ernstovi, hodnosť dedičného župana Turčianskej stolice. Ako nešľachtic sa ako prvý v Uhorsku stal dedičným županom. Ján Ernst bol jedným z majiteľov tzv. komorského domu na Námestí č. 8, ktorý v roku 1496 odkúpila Thurzovsko – fuggerovská mediarska spoločnosť. V roku 1466 sa stal kremnickým komorským grófom a v roku 1470 zvolenským županom. Zomrel v roku 1539.

- 24.apríl 1496 – na základe kráľovského privilégia zo 6. apríla 1496, povoľujú majitelia Ľupčianského hradného panstva Jánovi a Jurajovi Thurzovcom stavbu scedzovacej huty pri potoku Moštenica. Bola to prvá scedzovacia huta na Slovensku.

- 25. apríla 1475 bola v Kremnici podpísaná zmluva medzi siedmimi  stredoslovenskými banskými mestami a krakovskou podnikateľskou spoločnosťou, vedenou Jánom Thurzom, o stavbe nových čerpacích a ťažných zariadení v stredoslovenskej banskej oblasti.

- 30. apríla 1437 sa v Levoči narodil Ján Thurzo, zakladateľ  Thurzovsko – Fuggerovského mediarskeho podniku. Zomrel 10. októbra 1508 v Baia Mare (Rumunsko), pochovaný je v Levoči.